آشپزی

خورش ماست

question_answer0
  خورش ماست یکی از غذاهایی که مردم اصفهان است .که با شرایط زیستی خاص خود طبخ می کنند.بهتر است…
فهرست