آشپزی

دمی لخلاخ بوشهری

question_answer0
دمپخت ماهی بوشهری، دمی لَخلاخ یا در زبان محلی ماهی می یَدُم یکی از لذیذترین خوراک های پلویی بوشهر است.…
فهرست